Veien Tilbake har sitt utspring fra Hassel Fengsel, og har siden før formell stiftelse av organisasjonen, hatt fokus på gode tilbud og meningsfulle aktiviteter, som skal bidra til reduksjon av tilbakefall til ny kriminalitet.

Vi har et helhetlig, og individuelt fokus, som en aktiv samarbeidspartner i tilbakeføringsarbeidet.

Veien Tilbake ble stiftet i 2014. Siden den gang, har vi benyttet fysisk aktivitet, tilhørighet i trygge nettverk, og arbeid med sentrale oppgaver under gjennomføringen av idrettsarrangement. Vi har hatt en god utvikling hvert år, der vi i dag leverer et bredt tilbud i vårt samarbeid med samtlige fengsler på Østlandet, samt en sysselsettingsarena for personer som har straffegjennomføring ved friomsorgskontorene.

Veien Tilbake leverer nå et tilbud til samtlige kategorier av innsatte i norske fengsler.  Et tilbud som innebærer følgetjeneste under perm, individuelle besøk, og en aktivitetskalender som er tilrettelagt for domfelte under straffegjennomføring.

Innsatte som får mulighet til å bli kjent med Veien Tilbake, når de er under straffegjennomføring, tar større del i vårt, og våre samarbeidende organisasjoner sine tilbud ved løslatelse. De har flere fungerende tilbud, som passer inn i hele straffegjennomføringsprosessen. Det forutsettes at tilbudet har en varighet utover ett år av gangen, og at tildelingene til vi som leverer disse tjenestene kan samsvare med dette fokuset.

Veien Tilbake er en av få som leverer en betydelig tjeneste til forvaringsdømte, primært gjennom vår samarbeidsavtale med Ila fengsel og forvaringsanstalt. Dette er et arbeid som inneholder individuell oppfølgning, Besøk i fengsel, individuelt tilpassede gjennomføringer av permisjoner, og følgetjeneste ved behandlingspermisjon.

Flere av tjenestene vi tilbyr i dag, ble tidligere håndtert av ansatte i kriminalomsorgen. Vi er positive til at vi kan bistå på disse områdene, da dette gir en god effekt på de som mottar tjenestene.

Det er et behov for å se på forutsigbarheten i ordningen, og at tilskuddsordningen må økes. Vi merker oss, som veldig mange organisasjoner som mottar tilskudd på posten vår, at budsjettforslaget er en realnedgang på 15,4% når man justerer for prisstigningen. Det er ikke slik vi kan leve opp til å levere verdens beste kriminalomsorg.

For å kunne bidra med bedre resultater i tilbakeføringsarbeidet, må også tjenestene vi leverer forankres bredere i kriminalomsorgen. Et godt samarbeid er fortsatt til dels avhengig av enkeltpersoner i fengslene, noe som er en svakhet i tilbudet. Et samarbeid mellom organisasjoner som oss og fengslene bør være bedre forankret i strategiplaner og handlingsplaner.

Et godt eksempel er KDI sin nåværende virksomhetsstrategi for 2021 – 2026, hvor det er mange fine ord om samarbeid mellom Kriminalomsorgen og de frivillige organisasjoner, som vi opplever at det fortsatt er en relativt stor avstand fra strategiplaner til hvordan dette praktiseres ute i de forskjellige enhetene ute i landet.

Utfordring
Gjør noe med regelverket og tilrettelegg for at domfelte får en gradert tilvenning til samfunnet i mye større grad enn i dag.

Regelverket for framstilling, regulert i Straffegjennomføringsloven § 34, krever i dag at:

Fremstilling skal alltid gjennomføres med følge av tilsatte. Enkel fremstilling Som hovedregel skal innsatte ved enkel fremstilling følges av to tilsatte, herunder minst én tilsatt fra fengselets sikkerhetstjeneste.

Vi opplever at frykten for at noe skal gå galt, går utover mulighetene de domfelte får til å prøve seg ute i samfunnet.

Straffegjennomføringen må ikke bare være fremtidsrettet, den må og være samtidsrettet.

Vi kan vise til flere eksempler der ansatte opplever en positiv utvikling når samhandlingen mellom kriminalomsorgen og oss fungerer.

Vi kan vise til meget gode resultater, men med en tettere integrering av våre tjenester, vil vi kunne levere og måle resultatene i en langt større grad enn det gjøres i dag.

Vi er bevisst vårt mandat i vårt arbeid med domfelte.

Mange av oppgavene vil med en annen forutsigbarhet enn i dag, kunne fange opp langt flere av de som er gjengangere i fengslene i dag.

Med de rette rammevilkårene er vi en sterk bidragsyter til at strategiplanen til Kriminalomsorgen oppnår de uttalte målene.

Et aktivt og økonomisk trygt samarbeid mellom Kriminalomsorgen og organisasjoner som oss, vil bidra til at domfelte står bedre rustet i tilbakeføringen.

I tillegg til at vi bidrar til å senke frustrasjonsnivået hos domfelte under straffegjennomføring, som igjen er med på å hindre vold og vanskelige arbeidsforhold for ansatte i Kriminalomsorgen.

Veien Tilbake står klare til å levere tjenester til kriminalomsorgen, som bidrar til økt kompetanse hos de ansatte i kriminalomsorgen, samt tilgang på relevant erfaringskompetanse som gir en betydelig styrke, i samhandling med fagpersoner. Dette er også noe vi anbefaler at kriminalomsorgen kan nyttiggjøre seg internt, ved å åpne opp for ansettelser med erfaringskompetanse.

Leave a Comment