Vedtekter VEIEN TILBAKE AS

Org.nr: 913 181 719

Revidert 15.november 2022 i ekstra ordinær generalforsamling

  • 1. Selskapets foretaksnavn skal være: Veien Tilbake AS
  • 2. Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Drammen kommune
  • 3. Selskapet er et ideelt aksjeselskap med ikke økonomiske formål. Formålet med selskapet er å gjennomføre økonomisk forsvarlige aktiviteter som kan bidra til å integrere vanskeligstilte i samfunnet. Selskapets har også anledning til å delta i andre selskapet, stiftelser og foreninger.

            Selskapet jobber for at vi i Norge skal ha en humanitær rusmiddelpolitikk.       

Aksjonærene kan ikke ta ut utbytte fra Veien Tilbake AS. Ved oppløsning av selskapet skal selskapets overskudd og formue deles ut til et frivillig almennyttig virksomhet bestemt av flertallet blant aksjonærene.

  • 4. Aksjekapitalen skal være på kr. 30.000,-
  • 5. Aksjens pålydende skal være på kr. 5.000,-
  • 6. I hovedsak skal det bare være aktive ansatte eller styremedlemmer som kan eie aksjer. Det kan gjøres unntak av historiske eller strategiske grunner.
  • 7. Innkalling til generalforsamling skal skje minimum 14 dager før møtet skal skje
  • 8. Styret velges for en periode av 2 år. Det planlegges at bare halve styret byttes ut av gangen. Generalforsamlingen velger styrets leder.
  • 9. Styret skal bestå av 4 – 6 medlemmer.
  • 10. Hvis aksjonærene oppløser selskapet skal hele egenkapitalen deles ut til en frivillig almennyttig virksomhet bestemt av flertallet blant aksjonærene.

Aksjonærene kan ikke under noen omstendighet motta likvidasjonsutbytte av selskapet

Signert 15. november 2022 av
André Johan Stensrud
Bjørg Stensrud
Petter Berggren
Håkon Fosshaug Holst
Bjørn Inge Nymo Berg